O nás

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Filosofický ústav Akademie věd České republiky je výzkumným pracovištěm neuniversitního typu, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji světového bádání v oblasti filosofie a příbuzných vědních oborů. 

Kromě úsilí o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni v rámci základního výzkumu zohledňují pracovníci Filosofického ústavu rovněž kulturní potřeby současné české společnosti. Mezi jejich úkoly patří například recepce výsledků světového filosofického bádání v českém prostředí, tak aby filosofie a příbuzné humanitní vědy v České republice trvale udržovaly kontakt s evropskou a světovou vědou a aktivně ji pomáhaly utvářet. Badatelé Filosofického ústavu svou prací také posilují vědomí národní identity pomocí kritického zkoumání dějin českých zemí a středoevropského prostoru se zřetelem k dějinnému přínosu zde působících významných myslitelů. Základními badatelskými výsledky pracovníků Filosofického ústavu jsou pravidelně publikované odborné knihy, monografie a vědecké články, z nichž řada vychází v zahraničí, pořádané vědecké konference, kolokvia či přednášky. Webovou stránku Filosofického ústavu najdete na adrese www.flu.cas.cz. 

Nakladatelství Filosofia

Od svého založení v roce 1990 rozvíjí Filosofický ústav samostatnou ediční činnost ve vlastním nakladatelství Filosofia, které poskytuje nejen otevřenou publikační platformu pro původní vědecké práce z oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přináší rovněž české překlady významných světových děl z těchto oborů. Doposud vydalo přes 450 titulů, k nimž každým rokem přibývají přes dvě desítky dalších kvalitních děl nejen z oblasti filosofie.

Mezi stěžejní ediční řady nakladatelství patří řady Studie a prameny k dějinám myšlení českých zemí, Filosofie a sociální vědy, Dnešní svět či Základní filosofické texty. Webovou stránku nakladatelství naleznete na adrese filosofia.flu.cas.cz.

Nakladatelství OIKOYMENH

OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka jako samizdatová knižní edice. Jejím smyslem bylo přispět k obnově duchovního života, který byl v Československu vlivem daných politických poměrů dlouhodobě devastován. Po roce 1989 vstoupila OIKOYMENH, založená Ladislavem Hejdánkem, Jakubem S. Trojanem a Alešem Havlíčkem, nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (a od roku 2016 jako zapsaný spolek), do svobodného kulturního prostoru s programem vydávat klasická filosofická a theologická díla i významné práce z oblasti společenských a přírodních věd.

Úspěch publikační činnosti OIKOYMENH závisel po dlouhá léta na osobním nasazení a organizačních schopnostech Aleše Havlíčka. Po jeho náhlém skonu v červenci roku 2015 bylo nutno hledat možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat. Proto bylo vytvořeno nové ediční oddělení OIKOYMENH při Filosofickém ústavu, které usiluje o to navázat na dosavadní vydavatelskou činnost spolku OIKOYMENH s využitím jeho zkušeností a bohatého okruhu spolupracovníků a které s nadále samostatným spolkem sdílí společnou ediční radu. Od roku 2017 je část produkce v rámci již ustavených edičních řad OIKOYMENH vydávána Edičním oddělením OIKOYMENH při Filosofickém ústavu. Dlouhodobým cílem spolupráce obou organizací je podíl společně vydaných knih pod značkou OIKOYMENH postupně zvyšovat. Tituly vydávané v rámci uvedené spolupráce jsou k dostání v tomto internetovém obchodě. Tituly spolku, jichž je zatím většina, je možné zakoupit na stránkách www.oikoymenh.cz. Vinou technických a účetních obtíží bohužel zatím nelze objednávat tituly z obou institucí zároveň.