Zásady zpracování osobních údajů

zveřejněné na základě závazného nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež s účinností od 25. května 2018 jednotně ve všech členských státech EU upravuje ochranu osobních údajů a podmínky jejich zpracovávání.

FLÚ AV ČR, v. v. i., nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

I. Typy osobních údajů, které zpracováváme

1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osob (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, č. bankovního účtu)

2. kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s osobami (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)

 

II. Zpracování osobních údajů

V e-shopu FLÚ AV ČR, v. v. i., zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu smlouvy. Ta se týká zákazníků nakupujících na e-shopu. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi FLÚ a uvedenými osobami je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

 

III. Způsob nakládání s osobními údaji

Osobní údaje osob nejsou nikdy bez jejich souhlasu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány třetím stranám. Přístup k osobním údajům je udělen pouze spolupracovníkům, kteří jej potřebují k výkonu svých činností (například účtování, zasílání objednávek atd.).

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v elektronické databázi osobních údajů. Realizujeme celou řadu opatření s cílem zajistit bezpečnost osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Počítače a servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Pro realizaci objednávky v e-shopu je nutná podpora cookies v internetovém prohlížeči uživatele. Systém ukládá pouze session cookie po dobu přihlášení uživatele.

 

IV. Doba zpracování

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem zákazníka, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

V. Práva zákazníků, jejichž osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň ovšem mají zákazníci právo se na nás kdykoli obrátit s žádostí o informace týkající se procesu zpracování osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji:

1. Právo na přístup k osobním údajům

2. Právo na opravu osobních údajů

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Zákazník má rovněž následující práva:

i. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

ii. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

iii. Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Právo na přístup (1), na opravu (2), na omezení zpracování (4) a právo odvolat souhlas (ii) je realizováno prostřednictvím administrace e-shopu, kde si zákazník příslušné údaje sám aktualizuje v nastavení účtu. O vymazání nebo přenos osobních údajů je možné žádat pomocí e-mailu zaslaného na adresu sekretariat@flu.cas.cz.